Účtovný výkaz

1.garantovaná a.s. (IČO: 31400434) vykonala dňa 03.06.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2013-01 do 2013-12.

POD101_2020354864_IR_2013_225525_572926.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061156 421 911,0018 661 887,0037 760 024,0035 608 496,00
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021233 966 036,0031 781,0033 934 255,0033 401 817,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)315 678,0015 678,000,000,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/40,000,000,000,00
Softvér (013) - /073, 091A/515 678,0015 678,000,000,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/60,000,000,000,00
Goodwill (015) - /075, 091A/70,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/80,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 09390,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A100,000,000,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)1120 646,0016 103,004 543,006 724,00
Pozemky (031) - 092A120,000,000,000,00
Stavby (021) - /081, 092A/130,000,000,000,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/1420 646,0016 103,004 543,006 724,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/150,000,000,000,00
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/160,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/170,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094180,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A190,000,000,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098200,000,000,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)2133 929 712,000,0033 929 712,0033 395 093,00
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A2233 929 712,000,0033 929 712,0033 395 093,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A230,000,000,000,00
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A240,000,000,000,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A250,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A260,000,000,000,00
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A270,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A280,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A290,000,000,000,00
Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 0553019 328 244,0018 630 106,00698 138,0079 786,00
Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)310,000,000,000,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/320,000,000,000,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/330,000,000,000,00
Výrobky (123) - 194340,000,000,000,00
Zvieratá (124) - 195350,000,000,000,00
Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/360,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A370,000,000,000,00
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)380,000,000,000,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A390,000,000,000,00
Čistá hodnota zákazky (316A)400,000,000,000,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A410,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A420,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A430,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A440,000,000,000,00
Odložená daňová pohľadávka (481A)450,000,000,000,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)4619 221 027,0018 627 082,00593 945,0059 787,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A47593 954,0013,00593 941,0023 001,00
Čistá hodnota zákazky (316A)480,000,000,000,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A490,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A5018 627 069,0018 627 069,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A510,000,000,000,00
Sociálne poistenie (336) - 391A520,000,000,000,00
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A530,000,000,0029 665,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A544,000,004,007 121,00
Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)55107 217,003 024,00104 193,0019 999,00
Peniaze (211, 213, 21X)561 547,000,001 547,001 649,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)57102 646,000,00102 646,0018 350,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA580,000,000,000,00
Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/593 024,003 024,000,000,00
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291600,000,000,000,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)613 127 631,000,003 127 631,002 126 893,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)620,000,000,000,00
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)633 127 631,000,003 127 631,002 126 893,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)640,000,000,000,00
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)650,000,000,000,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 1216637 760 024,0035 608 496,00
Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 0876712 371 273,0012 957 326,00
Základné imanie súčet (r. 069 až 072)6827 275 624,0027 275 624,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)6927 275 624,0027 275 624,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)700,000,00
Zmena základného imania +/- 419710,000,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)720,000,00
Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)737 489 501,006 954 882,00
Emisné ážio (412)749 958 176,009 958 176,00
Ostatné kapitálové fondy (413)750,000,00
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)768,008,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)77-2 468 683,00-3 003 302,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)780,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)790,000,00
Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)800,000,00
Zákonný rezervný fond (421)810,000,00
Nedeliteľný fond (422)820,000,00
Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)830,000,00
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 08684-21 273 180,00-19 921 894,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)850,000,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)86-21 273 180,00-19 921 894,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)87-1 120 672,00-1 351 286,00
Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 1188825 388 751,0022 651 170,00
Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)8915 182 279,0014 847 771,00
Rezervy zákonné dlhodobé (451A)900,000,00
Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)9129 197,0037 689,00
Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)920,000,00
Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)9315 153 082,0014 810 082,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)942 276,001 797,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)950,000,00
Čistá hodnota zákazky (316A)960,000,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)970,000,00
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)980,000,00
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)990,000,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)1000,000,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)1010,000,00
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)1020,000,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)1032 276,001 797,00
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)1040,000,00
Odložený daňový záväzok (481A)1050,000,00
Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)10610 204 196,007 801 602,00
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)10784 986,00136 845,00
Čistá hodnota zákazky (316A)1080,000,00
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)109471,00543,00
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)1106 204 921,003 952 554,00
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)1110,000,00
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)1120,000,00
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)11328 496,0032 188,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)11417 766,0016 054,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)11581 142,005 461,00
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)1163 786 414,003 657 957,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)1170,000,00
Bankové úvery r. 119 + r. 1201180,000,00
Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)1190,000,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)1200,000,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)1210,000,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)1220,000,00
Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)1230,000,00
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)1240,000,00
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)1250,000,00